Uzyskajpomoc

Jednym z naszych celów statutowych jest ochrona zdrowia i działanie na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
Od początku istnienia fundacji takie wsparcie otrzymało kilkaset osób, spośród których kilkadziesiąt to nasi stali podopieczni.

Środki, którymi zarządzamy, są w większości przeznaczane na pomoc udzielaną lokalnie. Przykładamy szczególną uwagę do tego, aby wsparcie trafiało do osób, które najbardziej go potrzebują. Dlatego też, aby ubiegać się o pomoc, należy przesłać do nas komplet wymaganych dokumentów i przejść procedurę weryfikacyjną.

stypendia

Kto może uzyskać pomoc?

Wspieramy osoby fizyczne, które potrzebują pomocy finansowej w związku ze swoją chorobą i/lub niepełnosprawnością, albo takie, które znalazły się w trudnej sytuacji w wyniku zdarzenia losowego. Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy mają osoby, które nie posiadają subkonta w innych Fundacjach,
a jednocześnie posiadają je w Fundacji Śnieżki Twoja Szansa.

stypendia

Rodzaje pomocy

Swoich Podopiecznych wspieramy poprzez całkowite lub częściowe finansowanie kosztów związanych z ich leczeniem i/lub rehabilitacją. Pomocy udzielamy w formie darowizny
lub w ramach pomocy społecznej (szczegóły w Regulaminie – punkty 2, 6 oraz 7).

stypendia

Najczęstsze formy udzielanej pomocy

Zakup leków, zakup sprzętu medycznego, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, finansowanie zabiegów, finansowanie turnusów rehabilitacyjnych, pokrywanie kosztów dojazdów, pokrywanie kosztów pobytu w szpitalu, dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Jak uzyskać pomoc?

number1

Prześlij prawidłowo uzupełnione dokumenty

number2

Poczekaj na weryfikację dokumentów i decyzję

number3

Jeśli pomoc zostanie Ci przyznana, podpisz porozumienie z Fundacją oraz stosowne zgody (w tym zgodę na umieszczenie wizerunku oraz krótkiego opisu w zakładce „Nasi Podopieczni”).

Dzięki powyższej procedurze jesteśmy w stanie rzetelnie weryfikować zgłoszenia oraz mamy możliwość publikowania na naszej stronie informacji o zbiórce środków na rzecz danej osoby.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pomoc?

Aby otrzymać pomoc, należy przesłać do nas następujące dokumenty:

  1. Podanie z prośbą o pomoc.
  2. Orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokumentację medyczną potwierdzającą chorobę (mogą być kserokopie).
  3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok podatkowy. W przypadku, gdy choroba dotyczy dziecka, należy przedstawić zaświadczenie obydwojga rodziców.
  4. Zaświadczenie o wysokości dochodów z zakładu pracy za ostatnie 3 miesiące.
  5. W przypadku pobierania rent, zasiłków, świadczeń pielęgnacyjnych – kserokopie wszystkich dokumentów stwierdzających wysokość przyznanych świadczeń.
  6. Wypełnione i podpisane wykazy dochodów za ostatnie 3 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku.
  7. Wypełnione i podpisane oświadczenia: o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy podań zawierających informacje o stanie zdrowia), o zgodności danych osobowych oraz wykaz dochodów.
  8. W przypadkach gdy dany cel jest dofinansowany z innych źródeł (inna Fundacja, NFZ, PCPR, PEFRON itp.) prosimy o dołączenie informacji o dodatkowych źródłach i wysokości dofinansowania.
  9. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych.